ППЗЛОД

2013-09-19

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча относно организацията и управлението на ловното стопанство, правото на лов, стопанисването, ползването и опазването на дивеча, търговията с дивеч и дивечови продукти, организирането и провеждането на организирания ловен туризъм и редът за определяне на щетите, нанесени от дивеча.
 
Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОВНАТА ПЛОЩ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

Раздел I.
Организация на ловната площ

Чл. 2. (1) Минималната площ на ловностопанските райони в зависимост от основния вид дивеч, определен с ловоустройствения проект, е, както следва:
1. за благороден елен - 2000 ха;
2. за сърна и дива свиня - 1500 ха;
3. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
4. при смесен характер на местообитанията (едро- и дребнодивечов) - 1000 ха.
(2) Ловностопанският район може да бъде съставен от отделни комплекси. Отделните комплекси са площи, които нямат общи граници и всяка от които поотделно има площ по-малка от посочената в ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Оградени площи с площ по-малка от определената по ал. 1 могат да се обособяват като отделни ловностопански райони.
 
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловностопанските райони се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителният директор на ИАГ изготвя предложението по ал. 1 въз основа на мотивирано писмено предложение от директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловностопанските райони на националните паркове са в рамките на утвърдените граници по Закона за защитените територии. Ловуване в тези райони се извършва за регулиране числеността на животинските видове.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловностопански райони в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната, се определят със заповед на министъра на земеделието и храните, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на развъдниците се определят с ловоустройствения проект по предложение на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча. Площта на развъдниците е не по-малка от 3 на сто от територията на ловностопанския район.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловищата в ловностопанските райони се определят с ловоустройствения проект. До изготвяне на ловоустройствения проект границите се определят със заповед на директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по предложение на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.
 
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Предложения за изменение на границите на ловностопанските райони по чл. 7, ал. 5, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча се инициират от една или повече ловни дружини в състава на сдружението по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят за разглеждане в управителния съвет на ловното сдружение, придружени със:
1. протокол от общото събрание на ловната дружина, съдържащ решение за изменение на границите на района, взето с обикновено мнозинство от членовете на дружината;
2. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Решението на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча за изменение на границите на ловностопанския район на сдружението се представя в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство за изготвяне на предложение по чл. 3, ал. 2.
 
Чл. 4. (1) За всеки ловностопански район се изработва ловоустройствен проект със срок на действие 10 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изработването на ловоустройствените проекти се възлага от ИАГ при условията и по реда на Закона за обществените поръчки въз основа на задание за проектиране, утвърдено от изпълнителния директор на ИАГ.
 
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите възлага изработването на ловоустройствените проекти на:
1. физически лица, които отговарят на следните изисквания:
а) имат завършено висше образование по специалността "Горско стопанство";
б) работили са в областта на ловното стопанство не по-малко от 5 години;
в) разработили са един или са участвали в разработването на не по-малко от 3 ловоустройствени проекта;
2. юридически лица, които имат сключен трудов или граждански договор с лице, което отговаря на изискванията по т. 1.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 са длъжни да представят на възложителя копие от дипломата и от трудовия или гражданския договор с наетото лице.
(3) Изготвянето на ловоустройствените проекти не може да се възлага на лицата, участвали в изготвянето на заданието за проектиране на ловоустройствените проекти.
 
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Необходимата информация и картна основа за изработването на ловоустройствените проекти се предоставя безвъзмездно от Министерството на земеделието и храните и от ИАГ.
 
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Тереннопроучвателните и проектните работи по изработването на ловоустройствения проект се обсъждат от комисиите по ловно стопанство към държавните горски стопанства, съответно към държавното ловно стопанство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изработените ловоустройствени проекти се обсъждат на ловоустройствено съвещание в държавните горски стопанства, съответно в държавните ловни стопанства, от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Ловоустройствените проекти заедно с протокола от съвещанието по ал. 2 се обсъждат от експертен съвет към ИАГ, назначен със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В експертния съвет задължително се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, Лесотехническия университет, Националното ловно сдружение, Института по зоология и Института за гората при Българската академия на науките.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) За работата на експертния съвет се съставя протокол, който се предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Утвърденият ловоустройствен проект, картният материал и изходната база от данни се предоставят от изпълнителя на магнитен носител в ИАГ.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Екземпляр от ловоустройствения проект се предоставя на регионалните дирекции по горите, държавните горски стопанства, съответно на държавните ловни стопанства, и на лицата, стопанисващи дивеча.
 
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Средствата, необходими за изработването на заданията за проектиране, и ловоустройствените проекти за ловностопански райони се осигуряват от бюджета на ИАГ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Изработването на ловоустройствени проекти за оградени площи и устроени интензивни ловища за дребен дивеч, както и на допълнителни проекти за съоръжения, ферми и други се възлага и заплаща от лицата, стопанисващи дивеча.
(3) Приемането на ловоустройствените проекти по ал. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 7 с участието на лицата, стопанисващи дивеча.
 
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Контролът по изпълнението на ловоустройствените проекти се осъществява от ИАГ и от неговите органи.
 
Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Държавните ловни стопанства могат да сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча след провеждане на конкурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Офертите за участие в конкурса се подават в Изпълнителната агенция по горите в запечатан непрозрачен плик, в който са поставени два отделни запечатани непрозрачни плика с обозначение "Плик А - Документи" и "Плик Б - Инвестиционни намерения и разходи за извършване на дейността по години", съдържащи:
1. "Плик А - Документи" - документите по чл. 9, ал. 19 от Закона за лова и опазване на дивеча;
2. "Плик Б - Инвестиционни намерения и разходи за извършване на дейността по години" - предложенията на кандидата за инвестициите и за разходите за извършване на дейността по години, както и съгласие за приемане на годишната наемна цена за наем на базата за ловен туризъм - държавна собственост; годишната наемна цена за наем на базата за ловен туризъм се определя с документацията за участие в конкурса.
(3) Офертите се подават лично от кандидата или от негов упълномощен представител. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(4) Оферта, представена след изтичането на крайния срок, не се приема. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра.
 
Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Офертите се разглеждат в Изпълнителната агенция по горите от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, след изтичането на срока за представяне на предложенията.
(2) Комисията по ал. 1 се състои най-малко от петима членове, от които задължително един правоспособен юрист и трима резервни членове.
(3) Съставът на комисията се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията.
(4) Член на комисията не може да бъде лице, което:
1. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с кандидат в конкурса или с членове на неговите управителни или контролни органи;
2. е участвало в подготовката на конкурса.
(5) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Членовете на комисията представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите декларация за обстоятелствата по ал. 4 и 5.
 
Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените предложения. Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
(2) При отваряне на "Плик А" и "Плик Б" заседанието на комисията е открито и на него могат да присъстват представители на кандидатите, участващи в процедурата.
(3) Комисията пристъпва към отваряне на "Плик Б" на онези кандидати, които след отваряне на "Плик А" са допуснати до по-нататъшно участие в конкурса. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват "Плик Б", като се подписват и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише "Плик Б" на останалите участници.
(4) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.
 
Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) След разглеждането на офертите комисията пристъпва към тяхното оценяване и класиране според предварително обявените критерии.
(2) Основните критерии за оценяване офертите на кандидатите са инвестициите и разходите за извършване на дейността по години, свързани с подобряване на типовите местообитания, фуражната база, биотехническите съоръжения, ловната база, придобиването на дълготрайни материални активи и увеличаването на дивечовите запаси. Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест, се определят с методиката по чл. 9, ал. 15, т. 9 от Закона за лова и опазване на дивеча.
(3) Когато кандидат предложи оферта, която съдържа инвестиции по години или разходи за извършване на някоя от дейностите, по-ниски с повече от 30 на сто от средната оферта на останалите кандидати в конкурса, комисията изисква от него подробна писмена обосновка на предложената от него оферта. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни, след получаване на искането за това.
(4) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участникът да бъде отстранен от конкурса.
(5) Когато в конкурсната процедура участва кандидат, който е направил инвестиции в съответното държавно ловно стопанство до 31 декември 2007 г., комисията за провеждане на конкурса взема предвид размера на инвестициите при оценяване на офертите. Размерът на инвестициите се доказва с надлежни финансово-счетоводни документи и протокол, подписан от директора на държавното ловно стопанство.
 
Чл. 9д. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
4. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
5. дата на съставяне на протокола.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на конкурса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) При поискване от страна на кандидат в конкурса изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите е длъжен да осигури достъп до протокола на комисията. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) При писмено искане от участник изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на ал. 3.
 
Чл. 9е. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите със заповед обявява резултатите от конкурса в 14-дневен срок след приключване работата на комисията.
(2) Заповедта по ал. 1 е индивидуален административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите писмено уведомява кандидатите за резултатите от оценяването на предложенията им.
 
Чл. 9ж. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Договорът за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча се сключва от директора на държавното ловно стопанство с юридическото лице, спечелило конкурса, в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 9е, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Като клаузи в договора се включват всички предложения от офертата на кандидата, спечелил конкурса. Договорът влиза в сила след утвърждаването му от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(3) Договор не се сключва:
1. преди изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта по чл. 9е, ал. 1;
2. при наличие на подадена жалба срещу заповедта по чл. 9е - до постановяване на решение по нея.
 
Чл. 9з. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите дава писмено разрешение за изграждане на оградени площи в границите на ловностопанските райони и представяне на:
1. становище съгласно Закона за защитените територии или решение по оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие в случаите, когато предложението за изграждане на оградени площи засяга защитена територия и/или защитена зона;
2. становище по чл. 8, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча.
 
Раздел II.
Управление на ловното стопанство

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Управлението на ловното стопанство се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез ИАГ.
 
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Консултативни органи по въпросите, свързани с организацията, управлението на ловното стопанство, стопанисването, ползването и опазването на дивеча на национално, регионално и местно равнище, са ловният съвет към ИАГ, съветите по лова към регионалните дирекции по горите и комисиите по ловно стопанство към държавните горски стопанства, или към държавните ловни стопанства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Ловният съвет към ИАГ обсъжда и разработва предложения за решаване на основните въпроси на ловното стопанство на национално равнище, като:
1. организация на ловното стопанство;
2. състояние, опазване и увеличаване на дивечовите запаси;
3. таксация и план за ползване;
4. разселване, аклиматизация и категоризиране на видовете дивеч;
5. регулиране запасите на някои видове дивеч;
6. временни ограничения и забрани за ловуване на някои видове дивеч;
7. срокове, средства и начини на ловуване;
8. нормативи за ловностопански мероприятия;
9. научноизследователски разработки по ловно стопанство;
10. други въпроси, свързани с ловното стопанство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Съветите по лова към регионалните дирекции по горите обсъждат и разработват предложения за решаване на ловностопански проблеми, свързани с лова и опазване на дивеча на регионално равнище.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Комисиите по ловно стопанство към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства обсъждат и разработват предложения за границите на развъдниците, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча на местно равнище.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Взетите решения от консултативните органи по чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча се привеждат в изпълнение със заповед на министъра на земеделието и храните, съответно на изпълнителния директор на ИАГ, директора на регионалната дирекция по горите и директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство.
 
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) Ежегодно до 31 октомври ловните сдружения представят в съответната регионална дирекция по горите информация за площта на ловностопанския район, броя на ловците, заплатили към
30 септември членския си внос, в т.ч. ловци, навършили 65-годишна възраст, придружена с предложение за организиране на курс за подготовка на кандидати за придобиване право на лов.
(2) Директорът на съответната регионална дирекция по горите до 15 ноември внася в ИАГ предложение за ловните сдружения, които ще организират курсове за кандидати за придобиване право на лов, и информация за броя на свободните места в тях.
(3) Изпълнителният директор на ИАГ до 30 ноември издава заповед, с която определя:
1. ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, които през следващата година ще организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов;
2. броя на свободните места в ловните сдружения по т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Броят на кандидатите за свободните места в ловните сдружения за придобиване право на лов не може да бъде по-голям от броя, определен със заповедта на изпълнителния директор на ИАГ по ал. 3, т. 2.
 
Глава трета.
ПРАВО НА ЛОВ

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване право на лов до 20 януари подават в ловните сдружения по чл. 11а, ал. 3, т. 1 заявления за включване в курс за подготовка на кандидати за придобиване право на лов.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Подготовката на кандидатите се извършва от ловните сдружения по чл. 11, ал. 3, т. 1, когато на територията на областта, в която се намира ловното сдружение, лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за лова и опазване на дивеча са му представили писмен отказ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Ловните сдружения, организиращи курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов, не по-късно от 31 януари на текущата година представят в съответната регионална дирекция по горите справка за броя на подадените заявления по чл. 12, ал. 1 за включване в курса за подготовка на кандидатите за придобиване право на лов и предлагат лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регионалната дирекция по горите в срок до 10 февруари внася в Изпълнителната агенция по горите обобщените предложения за определяне на лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча, които да проведат подготовката на кандидатите за придобиване право на лов.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпълнителният директор на ИАГ до 15 февруари издава заповед, с която определя лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча, които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов.
(4) Курсовете за подготовка на кандидати за придобиване право на лов се провеждат в периода от 15 февруари до 30 май по програма, при условия и по ред, утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ.
 
Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча, определени от ловните сдружения по реда на чл. 12а, ал. 1, представят следните документи:
1. за провеждане на теоретичната подготовка да имат сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти:
а) научен работник в областта на ловното стопанство;
б) преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно училище;
в) лице с висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" с най-малко 10 години практика по ловно стопанство;
2. за провеждане на практическата подготовка да имат сключен трудов или граждански договор с лице, имащо следните квалификации:
а) специалист по оръжезнание и боравене с ловно оръжие;
б) инструктор по ловна стрелба;
в) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) за завършен курс за следдипломна квалификация по ловна стрелба;
3. да имат лицензирано стрелбище, на което ще се провеждат практическата подготовка и изпитите с кандидатите за придобиване право на лов, или договор със собственик на лицензирано стрелбище;
4. учебен план за провеждане на курса, съдържащ темите за теоретична подготовка по приложение № 4, по дати, брой на часовете за лекции, темите за практическата подготовка по приложение № 5 по дати, лекторите и инструкторите;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) сключен договор за обучение на кандидатите за придобиване право на лов от ловните сдружения по чл. 11а, ал. 3, т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Ловните сдружения по чл. 11а, ал. 3, т. 1 не по-късно от 1 март въвеждат данните на кандидат-ловците в интернет базираната информационна система на ИАГ. В информационната система за всеки кандидат-ловец се въвеждат следните данни:
а) трите имена;
б) Единен граждански номер/Единен номер на чужденец;
в) постоянен адрес.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) В срок не по-късно от 5 февруари ловното сдружение по чл. 11а, ал. 3, т. 1 внася в съответната регионална дирекция по горите копие от документите по ал. 1, придружени със съответните приложения (дипломи, удостоверения, лицензи и др.).
 
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)
 
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)
 
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитите за придобиване право на лов се провеждат в държавните горски и в държавните ловни стопанства на една изпитна сесия от 5 юни до 20 юли по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) До 30 май директорът на регионалната дирекция по горите предлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите график и състав на комисиите за провеждане на изпитите за придобиване право на лов.
(3) Лицата, завършили курса на обучение, се явяват на изпит в ловното сдружение, където са подали заявлението по чл. 12, ал. 1, след заплащане в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство на такса за полагане на изпит.
(4) На една изпитна дата се допускат до 25 лица.
(5) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.
 
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Теоретичният изпит включва три нива - писмен тест, писмен изпит и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното.
(2) Теоретичният изпит се провежда в един календарен ден.
 
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Писменият тест съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, групирани по раздели на модулен принцип:
1. дивечознание - 47 въпроса;
2. ловно законодателство - 7 въпроса;
3. дивечоразвъждане, стопанисване и опазване на дивеча - 11 въпроса;
4. начини, методи и средства за ловуване - 12 въпроса;
5. оръжезнание и ловна стрелба - 5 въпроса;
6. ловна кинология - 9 въпроса;
7. болести по дивеча - 9 въпроса;
8. оказване на първа медицинска помощ - 4 въпроса.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(3) Комплектовката на изпитния тест се извършва в началото на изпитния ден в присъствието и с участието на кандидатите чрез случаен подбор на отделни изпитни модули при спазване на структурата по ал. 1.
(4) Времето за полагане на теста е 90 минути.
(5) Проверката на изпитните листа се извършва от комисията след приключването на изпита чрез налагане на шаблон.
(6) Оценката на резултатите от изпитния тест се определя от броя на верните отговори, посочени от кандидата. Кандидатът, отговорил правилно на 80 и повече въпроси от изпитния тест, се счита за успешно издържал писмения тест.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпитните билети за писмения изпит се подготвят предварително и включват въпроси от различни раздели на преподадения материал. Всеки кандидат, допуснат до явяване на писмен изпит, развива въпросите от изпитен билет, съдържащ два въпроса по темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, изтеглен лично от него, върху листове, подпечатани с печата на държавното горско стопанство, съответно на държавното ловно стопанство.
(2) Времето за провеждане на писмения изпит е 90 минути от момента на изтегляне на билета.
(3) Проверката на писмените работи се извършва от изпитната комисия веднага след предаването на писмените работи. Оценката на писмените работи се извършва по шестобалната система, като всеки отделен въпрос се оценява с точност до 50 стотни от единицата. Общата оценка на писмената работа е средноаритметична на сбора от оценките на двата изпитни въпроса.
(4) Кандидатите, получили оценка добър 4 или по-висока за писмената си работа, се считат за успешно издържали писмения изпит и се допускат до по-нататъшно участие в изпита.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси.
(2) Комисията поставя оценка на устния изпит "издържал" или "неиздържал".
(3) Кандидатите, получили оценка "издържал", се считат за успешно положили теоретичния изпит и се допускат до явяване на практически изпит.
(4) За резултатите от проведения устен изпит се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.
 
Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитната комисия въвежда в интернет базираната информационна система на ИАГ резултатите и издава протокол от проведения теоретичен изпит.
(2) Документацията на изпитната комисия от проведения теоретичен изпит включва:
1. листовете от писмения изпитен тест на кандидатите;
2. писмените работи на кандидатите;
3. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
4. обобщения протокол от теоретичния изпит.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(4) Резултатите от проведения теоретичен изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
 
Чл. 17. (1) До практически изпит се допускат лицата, издържали теоретичния изпит.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Практическият изпит включва:
1. стрелба по силует на дивеч (заек) от 35 м - 10 изстрела; стрелбата се извършва с ловни патрони със съчми № 7 (2,5 мм); за успешно издържал се счита резултат от минимум 6 точни изстрела;
2. стрелба по асфалтови панички (дисциплина скейт) - единична стрелба от 7 позиции - с ловни патрони със съчми № 9 (2 мм), както следва:
а) първа позиция - стрелба по 5 панички - 3 от голяма кула и 2 от малка кула;
б) втора позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;
в) трета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;
г) четвърта позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;
д) пета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;
е) шеста позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;
ж) седма позиция - стрелба по 6 панички - 3 от голяма кула и 3 от малка кула;
за успешно издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела.
(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) За резултатите от проведения практически изпит се изготвят индивидуални протоколи на участниците, комисията отразява крайния резултат от практическия изпит в интернет базираната информационна система на ИАГ и издава обобщен протокол, съдържащ резултатите на всеки от кандидатите от теоретичния и практическия изпит. Протоколите се съхраняват като документация на изпитната комисия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Резултатите от проведения практически изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по чл. 24 от Закона за лова и опазване на дивеча полагат само практически изпит по ал. 2.
 
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(2) Лицата, които поради обективна невъзможност не се явят на изпита по чл. 16 и 17, имат право да се явят на изпит през следващата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) За явяване на изпита по чл. 16 и 17 в срок до 30 май лицата по ал. 2 подават заявление в държавните горски и държавните ловни стопанства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Към заявлението по ал. 3 се прилага документ за платена такса и удостоверение за завършен курс на обучение за придобиване право на лов.
 
Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване право на подборно ловуване се допускат до изпит след завършен курс на обучение по програма съгласно приложение № 6 и приложение № 6а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Курсовете по ал. 1 се организират от държавните ловни стопанства, от ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и от Лесотехническия университет, които водят регистър за курсовете. Курсовете се провеждат по учебен план, включващ темите за подготовка по дати, брой учебни часове и лектори.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Ловните сдружения по ал. 2 трябва да имат сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти за провеждане на теоретична подготовка:
1. научен работник в областта на ловното стопанство;
2. преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно учебно заведение;
3. лице с висше лесовъдско образование с най-малко 10 години практика по ловно стопанство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) За провеждане на практическа подготовка лицата по ал. 2 трябва да имат сключен трудов или граждански договор с лице, имащо следните квалификации: специалист по оръжезнание и боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Лицата по ал. 2 трябва да имат лицензирано стрелбище, на което да се провеждат практическата подготовка и изпитите с кандидатите за придобиване право на подборно ловуване, или договор със собственик на лицензирано стрелбище.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В едноседмичен срок от завършването на курса на обучение лицата по ал. 2 издават удостоверения за завършен курс на обучение по видове едър дивеч.
 
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпитите за придобиване право на подборно ловуване се провеждат в държавните ловни стопанства и в Лесотехническия университет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитът за придобиване право на подборно ловуване включва:
1. писмен изпит;
2. устен изпит;
3. (В сила от 01.01.2014 г.) практически изпит.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицата, завършили курса на обучение, подават заявления за явяване на изпит в държавното ловно стопанство или в Лесотехническия университет, където е извършена регистрацията по чл. 17б, ал. 2. Към заявлението се прилагат удостоверение за завършен курс на обучение и документ за платена такса за полагане на изпит за придобиване право на подборно ловуване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) В двуседмичен срок след представяне на заявлението по ал. 5 директорът на регионалната дирекция по горите предлага на изпълнителния директор на ИАГ график и състав на комисиите за провеждане на изпити по държавни ловни стопанства или в Лесотехническия университет.
(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) На една изпитна
Върни се назад