ЗЛОД

2013-09-19

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 20 Март 2001г.,
изм. ДВ. бр.77 от9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.79 от16 Август 2002г., изм. ДВ.
бр.88 от4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.108
от29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.64 от7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.43 от29
Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от5 Август 2008г.,
изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ.
бр.80 от9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.73
от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25
Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и
стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с
дивеч и дивечови продукти.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът в Република България е частна държавна
собственост с изключение на случаите, определени с този закон.
(2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.
(3) (Нова- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът, закупен от лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5,
който се отглежда във ферми и бази за интензивно стопанисване на дивеча, е тяхна собственост,
докато е в оградените площи.
Чл.3. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на
генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси,
обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Опазването на дивеча е основен принцип за организация
на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите
местообитания, екосистеми и процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов.
(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на
дивеча и упражняване на правото на лов.
Чл.4. (1) (Изм.- ДВ, бр.64 от 2007 г., предишен текст на чл.4 - ДВ, бр. 91 от 2008 г.,
изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство
и контролът по стопанисването на дивеча се осъществяват от министъра на земеделието и
храните.
(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.)
При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по
горите се подпомага от ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.
Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които
живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с
ловностопанска цел.
(2) Обект на лов са:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) бозайници и птици съгласно приложение № 1;
2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;
3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.
(3) Не са обект на лов бозайниците и птиците по ал.2, развъждани и отглеждани в
зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на
разселването им в природата.
(4) Според времето на пребиваване на територията на страната дивечът се разделя на
местен и мигриращ.
(5) (Изм.- ДВ, бр.79 от 2002 г.) В зависимост от биологичните особености, режима на
стопанисване и начините на ловуване дивечът се разделя на едър и дребен, посочени в
приложение № 1.
Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОВНАТА ПЛОЩ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО
Раздел I.
Организация на ловната площ
Чл.6. Ловната площ на страната включва всички земи, гори и водни площи, които са
обитавани от дивеч или в които има условия за съществуването му, извън населените места,
определени с общи и подробни градоустройствени планове или с околовръстни полигони.
Чл. 7. (1) Ловната площ на страната се разпределя на ловностопански райони независимо
от фондовите граници и собствеността върху земите, горите и водните площи.
(2) (Изм.- ДВ, бр.79 от2002 г.) Не се обособяват ловностопански райони върху
природни резервати.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В
защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и план за
управление, а в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на
страната- по ред, определен със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувана с
министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Площта на ловностопанските райони зависи от основния
вид дивеч и се определя при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на
закона. В землището на едно населено място - село, не се обособява повече от един
ловностопански район.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Ловностопанските райони са:
1. (изм.- ДВ, бр.91 от 2008 г., изм.- ДВ, бр.92 от 2009 г.) ловностопански райони на
ловните дружини по чл. 29;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) ловностопански райони на държавни ловни стопанства;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) ловностопански райони на оградени площи;
4. ловностопански райони на дивечовъдни участъци.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., доп. - ДВ, бр.
91 от2008 г., изм.- ДВ, бр.80 от2009 г., изм.- ДВ, бр.92 от2009 г.) Границите на
ловностопанските райони се определят по трайни теренни форми и съоръжения, съобразени със
землищните граници, и се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните по
предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.)
Промяна на границите между ловностопанските райони на държавните ловни стопанства и
дивечовъдните участъци и на ловните сдружения се правят от министъра на земеделието и
храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Чл.8. (Изм.- ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) (Изм.- ДВ, бр. 43 от 2008 г.) За увеличаване на
дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и съхраняване на генетичния фонд се
създават държавни ловни стопанства, дивечовъдни участъци и бази за интензивно стопанисване
на дивеча.
(2) (Изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) Границите на държавните ловни стопанства,
дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча се определят по трайни
теренни форми и съоръжения независимо от землищните и фондовите граници. Общата им площ
е до 15 на сто от ловната площ на страната.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Изграждането в ловностопанските райони на оградени
площи с площ по-голяма от 100 хектара се съгласува с министъра на околната среда и водите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите дава писмено разрешение за изграждане на оградени площи в
границите на ловностопанските райони след екологична оценка за зоните от мрежата "Натура
2000".
(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) За изграждане на оградените
площи по ал.4 лицата, стопанисващи дивеча, подават заявление до изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(6) (Нова- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Заявлението по ал.5 включва мотиви за изграждане на
базата, капацитет, тип на оградата и координатен регистър на границата на оградата.
Чл. 9. (Изм.- ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) (Изм.- ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от
2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Държавните ловни стопанства съгласно приложение № 2 са:
1. по т.1 - 25 - териториални поделения на съответните държавни предприятия по
приложение № 1 към Закона за горите;
2. по т. 26 и 27 - самостоятелни юридически лица със статут на държавни предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(2) (Изм.- ДВ, бр.43 от 2008 г., доп.- ДВ, бр.19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
Основният предмет на дейност на държавните ловни стопанства по ал. 1, т. 2 е:
1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;
2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически
мероприятия;
3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;
4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча;
5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;
6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен
туризъм;
7. (изм. и доп.- ДВ, бр.19 от2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) ползване от горските
територии- държавна собственост, за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на
местообитанията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.,
изм.- ДВ, бр.19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Районите на дейност на държавните ловни
стопанства по ал. 1 се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.,
отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.,
изм.- ДВ, бр.19 от2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) В определения им район на дейност
държавните ловни стопанства по ал.1, т.2 извършват дейностите и изпълняват функциите,
възложени на държавните горски стопанства със Закона за горите и с подзаконовите актове по
прилагането му.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
(9) (Нова- ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм.- ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) В
определения им район на дейност държавните ловни стопанства по ал.1, т.1 извършват
дейностите и изпълняват функциите, възложени на държавните горски стопанства със Закона за
горите и с подзаконовите актове по прилагането му, както и дейностите по:
1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;
2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически
мероприятия;
3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;
4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча;
5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;
6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен
туризъм;
7. ползване от горските територии - държавна собственост, за съхраняване качествата на
биотипите и подобряване на местообитанията.
(10) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.)
(11) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
(12) (Нова- ДВ, бр.91 от 2008 г., изм.- ДВ, бр.19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
Държавните предприятия по Закона за горите могат след провеждане на конкурс да сключват с
юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите по ал.9, т.1 - 6 на
територията на държавните ловни стопанства. Договорите се сключват за срок до 15 години.
(13) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) За откриване на конкурса по ал. 12 директорът на съответното държавно
предприятие прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните.
(14) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В предложението по ал. 13 се посочва:
1. срок на действие на договора;
2. видовете дейности по години, които да са предмет на договора за съвместна дейност за
срока му на действие;
3. (изм.- ДВ, бр.19 от2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) финансовият ресурс, с който
държавното предприятие може да участва за осъществяване на дейностите по т. 2;
4. приходи по години, очаквани от ловностопанската дейност, за срока на действието на
договора за съвместна дейност.
(15) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) Въз основа на предложението по ал.13 министърът на земеделието и
храните може да обяви конкурс със заповед, която съдържа:
1. правното и фактическото основание за откриване на процедурата;
2. срока на договора;
3. видовете дейности по години, които да са предмет на договора за съвместна дейност за
срока му на действие;
4. (изм.- ДВ, бр.19 от2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) финансовия ресурс, с който
държавното предприятие може да участва за осъществяване на дейностите по т. 3;
5. приходи по години, очаквани от ловностопанската дейност, за срока на действието на
договора за съвместна дейност;
6. допълнителни изисквания към кандидатите за участие в процедурата с оглед
особеностите на обекта на конкурса, в т. ч. наличие на защитени територии, опит и/или
инвестиции в ловностопанската дейност;
7. цена на документацията за участие в конкурса;
8. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
9. критерии за оценка на предложенията и методика за оценяването им;
10. срок за представяне на писмени предложения, който не може да е по-кратък от10
дни;
11. място, ден и час за провеждане на конкурса.
(16) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Със заповедта по ал. 15 се:
1. утвърждава документацията за провеждане на конкурса;
2. определя втора дата за подаване на предложения, когато в срока, определен за
подаване на предложенията, не постъпи нито едно предложение; втората дата за приемане на
предложения не може да е по-късно от 20 дни след изтичането на утвърдения със заповедта срок
за подаване на предложенията.
(17) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
(18) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) Заповедта за откриване на процедурата се публикува в един централен
ежедневник и в официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните и
на съответното държавно предприятие най-малко 30 дни преди датата на провеждане на
конкурса.
(19) (Нова- ДВ, бр.91 от2008 г.) Кандидатът за сключване на договор трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
2. да не се намира в ликвидация;
3. да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган;
4. да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
5. да не е осъден за банкрут;
6. да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или
стопанството, освен ако е реабилитиран;
7. да отговаря на изискванията по ал. 15, т. 6.
(20) (Нова- ДВ, бр.91 от 2008 г.) Изискванията по ал. 19, точки4, 5 и6 се отнасят за
управителите и изпълнителните членове на управителните органи на кандидата.
(21) (Нова- ДВ, бр.91 от2008 г.) Обстоятелствата по ал.19, т.1, 2, 3, 5 и6 се
удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 19, т. 4 и 7 - с декларация.
(22) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) В офертата си за сключване на договор за съвместна дейност кандидатът
посочва инвестиционните си намерения по години. Офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик лично от кандидата или от негов упълномощен представител в съответното
държавно предприятие.
(23) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) Офертите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра
на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице. Комисията се състои
най-малко от петима членове, от които задължително един правоспособен юрист.
(24) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Съставът на комисията се обявява в деня, определен за
разглеждане и оценяване на предложенията.
(25) (Нова- ДВ, бр.91 от2008 г.) Член на комисията не може да бъде лице, което е
свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в конкурса или с членове на неговите
управителни или контролни органи.
(26) (Нова- ДВ, бр.91 от 2008 г.) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(27) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) Членовете на комисията представят на органа по ал.23 декларация за
обстоятелствата по ал. 25 и 26.
(28) (Нова- ДВ, бр.91 от2008 г.) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното
постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
(29) (Нова- ДВ, бр.91 от 2008 г.) Комисията има право по всяко време да проверява
заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок
допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.
(30) (Нова- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Комисията изготвя протокол за своята работа и прави
оценка на офертите и предложение за класиране на кандидатите.
(31) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед обявява резултатите от
класирането в 14-дневен срок след изготвяне на предложението по ал. 30.
(32) (Нова- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Заповедта по ал. 31 е индивидуален административен
акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
(33) (Нова- ДВ, бр.91 от 2008 г., изм.- ДВ, бр.19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
Договорът за съвместна дейност се сключва от директора на съответното държавно предприятие
с лицето, спечелило конкурса, в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 31.
(34) (Нова- ДВ, бр.91 от 2008 г., изм.- ДВ, бр.19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
Ежегодно в срок до31 януари към договорите за съвместна дейност се подписва допълнително
споразумение, в което се посочват дейностите, които ще бъдат извършвани в държавното
предприятие, както и размерът на инвестицията, с която всяка от страните ще участва в тях.
(35) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) Договорите по ал. 33 влизат в сила след представяне на банкова гаранция
за изпълнение на договора.
(36) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.,
в сила от 09.04.2011 г.) Ежегодно в срок до30 ноември на текущата година Изпълнителната
агенция по горите извършва проверка по изпълнение на договорите за съвместна дейност.
Министърът на земеделието и храните може да назначава проверка по изпълнението на
договорите по всяко време. За резултатите от проверките се изготвят доклади, които се изпращат
на министъра на земеделието и храните.
Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009
г.) Органи на управление на държавните предприятия по чл.9, ал.1 са министърът на
земеделието и храните, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите и
директорът.
Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009
г.) Министърът на земеделието и храните:
1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните ловни стопанства и
провежда политиката на държавата в областта на организацията на ловната площ, опазването и
стопанисването на дивеча;
2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на
вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните ловни
стопанства;
3. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост.
Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от
2008 г., изм.- ДВ, бр.80 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по
горите назначава директорите на държавните ловни стопанства за срок 5 години и сключва с тях
договори за управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите освобождава преди изтичането
на срока директор на държавно ловно стопанство, който:
1. нарушава условията, предвидени в договора за управление;
2. е подал писмено заявление за освобождаване;
3. е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите:
1. (изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) утвърждава годишния финансов план на държавните
ловни стопанства;
2. (изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) утвърждава структурата, щатното разписание на
длъжностите и средствата за работна заплата на държавните ловни стопанства в съответствие с
годишния финансов план;
3. (изм.- ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм.- ДВ, бр. 67 от 2008 г.)
съгласува годишния финансов отчет на държавните ловни стопанства;
4. (изм.- ДВ, бр.67 от 2008 г.) назначава регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
7. взема решения за ползване на кредити;
8. (изм.- ДВ, бр.43 от 2008 г.) назначава проверки на дейността на държавните ловни
стопанства;
9. (изм.- ДВ, бр. 43 от 2008 г.) взема решения за бракуване на дълготрайни материални
активи, стопанисвани от държавните ловни стопанства;
10. (изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) упражнява контрол по спазването на нормативните
актове и финансовата дисциплина в държавните ловни стопанства;
11. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) изпълнява и други функции,
свързани с управлението на държавните ловни стопанства, в съответствие с действащите
нормативни актове.
Чл. 9г. (Нов- ДВ, бр.79 от2002 г.)(1) (Изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) Директорът на
държавното ловно стопанство:
1. (изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) представлява ловното стопанство пред държавните
органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. (изм.- ДВ, бр.43 от 2008 г.) осъществява оперативното ръководство на държавното
ловно стопанство;
3. (изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) сключва договори за дейностите, извършвани от
държавното ловно стопанство;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) сключва и прекратява трудовите договори с работниците
и служителите в държавното ловно стопанство;
5. (изм.- ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм.- ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
изготвя и представя за съгласуване от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите годишния финансов отчет;
6. (изм.- ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм.- ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
изготвя и представя на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите годишен
доклад за дейността на държавното ловно стопанство;
7. (изм.- ДВ, бр.64 от2007 г., изм.- ДВ, бр.80 от2009 г.) прави предложение до
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за бракуване на дълготрайни
материални активи;
8. (изм.- ДВ, бр.43 от 2008 г.) взема решения за отдаване под наем на движими вещи,
стопанисвани от държавното ловно стопанство.
(2) (Изм.- ДВ, бр.43 от 2008 г.) Директорът на държавното ловно стопанство може да
делегира част от правомощията си по ал. 1 на други нейни служители.
Чл. 9д. (Нов- ДВ, бр.91 от2008 г.)(1) Държавните ловни стопанства "Воден- Ири
Хисар" и "Искър" съгласно приложение № 2 със седалища съответно в с. Острово, област
Разград, и в гр. Самоков се управляват от Министерския съвет.
(2) Държавните ловни стопанства по ал.1 освен основния предмет на дейност по чл.9,
ал.2 се използват и за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите по
организация на официални мероприятия на Президента на Република България, на председателя
на Народното събрание и на министър-председателя.
(3) Държавните ловни стопанства по ал.1 могат да осъществяват и други дейности,
произтичащи от и свързани с основния им предмет на дейност, за подобряване на
финансово-икономическото им състояние- ловен туризъм, конен туризъм, фотолов, изложби на
трофеи, дървообработка и реализация на продукцията, реклама.
(4) Имуществото на държавните ловни стопанства по ал.1 се състои от имущество,
предоставено им по вид, обем и стойност от Министерския съвет, и от имущество, придобито от
тях в резултат на дейността им. Имуществото, придобито в резултат на стопанската им дейност, е
частна държавна собственост и се ползва от държавните ловни стопанства за осъществяване на
дейността им. Те са длъжни да опазват предоставеното им, както и придобитото в резултат на
дейността им, имущество с грижата на добър стопанин.
(5) Разпореждането с недвижимо имущество на държавните ловни стопанства по ал.1,
както и учредяването на вещни права, се извършва само с решение на Министерския съвет.
(6) Имуществото по ал. 4 не може да служи за обезпечаване на вземанията на трети лица.
(7) Държавните ловни стопанства по ал.1 отговарят за задълженията си до размера на
имуществото си по ал. 4.
(8) Държавните ловни стопанства по ал. 1 не могат да участват в търговски и граждански
дружества, в юридически лица с нестопанска цел и в други форми на сдружаване.
(9) Държавните ловни стопанства по ал. 1 не подлежат на приватизация и не могат да се
предоставят на концесия.
(10) (Изм.- ДВ, бр.80 от2009 г.) Контролът по изпълнението на ловностопанските
мероприятия в държавните ловни стопанства по ал. 1 се осъществява от Изпълнителната агенция
по горите.
Чл. 9е. (Нов- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Държавните ловни стопанства по чл. 9д, ал.1 са
администратори на следните приходи:
1. субсидии от бюджета на Министерския съвет;
2. такси, определени със закона;
3. целево предоставени средства от държавния бюджет за специални програми, когато за
това има решение на компетентните органи;
4. дарения, завещания и спонсорство;
5. постъпления от лихви по депозити;
6. средства от продажба на вещи, отнети в полза на държавата;
7. глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон;
8. приходи от услуги и дейности, свързани с предмета им на дейност;
9. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Държавните ловни стопанства по
чл. 9д, ал.1 се подпомагат от държавата чрез бюджета на Министерския съвет за дейностите по
чл.9, ал.2, т.1 - 5, за дейностите по чл. 9д, ал.2, както и за управление, възпроизводство,
ползване, опазване и защита на горските територии- държавна собственост, проектиране и
строителство в горските територии.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване на предмета им на дейност;
2. административни разходи;
3. други дейности, предвидени с нормативен акт.
Чл. 9ж. (Нов- ДВ, бр.91 от2008 г.) Органи на управление на държавните ловни
стопанства по чл. 9д, ал. 1 са:
1. министър-председателят;
2. директорът.
Чл. 9з. (Нов- ДВ, бр.91 от 2008 г.) (1) Министър-председателят или оправомощено от
него длъжностно лице упражнява правото на собственост на държавата в държавните ловни
стопанства по чл. 9д, ал.1 и провежда политиката на държавата в областта на организацията на
ловните площи, опазването и стопанисването на дивеча, като:
1. утвърждава годишния финансов план и годишната програма за дейността;
2. одобрява годишния счетоводен отчет и отчета за дейността;
3. упражнява контрол по опазване на имуществото на държавните ловни стопанства и по
спазване на нормативните актове и финансовата дисциплина;
4. утвърждава структурата, длъжностното разписание и средствата за работна заплата,
както и последващите промени в съответствие с годишния финансов отчет;
5. сключва договорите за управление въз основа на проведен конкурс и освобождава от
длъжност и от отговорност директорите;
6. командирова, разрешава отпуските и налага дисциплинарни наказания по Кодекса на
труда на директорите;
7. назначава дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишния счетоводен
отчет;
8. назначава проверки за изпълнение на дейността;
9. назначава и освобождава заместник-директорите и главните счетоводители;
10. одобрява вътрешни правила за организацията на дейността и ползването;
11. по предложение на директора на държавното ловно стопанство утвърждава цени за
дейностите по чл. 9д, ал. 2 и 3;
12. изпълнява и други функции, свързани с управлението на държавното ловно
стопанство, в съответствие с нормативните актове.
(2) Органът по чл. 9ж, т.1 сключва договорите за управление в случая по ал.1, т.5 с
директорите на държавните ловни стопанства за срок 5 години. Директорът на държавното ловно
стопанство е лице, което има висше лесовъдско образование с образователна степен "магистър" и
не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността.
(3) Органът по чл. 9ж, т.1 назначава заместник-директорите на държавните ловни
стопанства по чл. 9д, ал. 1 за срок 5 години въз основа на проведен конкурс. Заместник-директор
е лице, което отговаря на изискванията на ал. 2.
(4) Органът по чл. 9ж, т.1 освобождава преди изтичане на срока, за който е назначен,
директор, който:
1. не изпълнява договора за управление;
2. е подал писмено едномесечно предизвестие за прекратяване на договора за
управление;
3. е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.
(5) Министър-председателят може да делегира правомощията си на длъжностно лице от
администрацията на Министерския съвет, с изключение на правомощията си по ал. 1, т. 2 и 5.
Чл. 9и. (Нов- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Директорът на държавното ловно стопанство по
чл. 9д, ал. 1:
1. представлява държавното ловно стопанство;
2. осъществява оперативното ръководство на държавното ловно стопанство;
3. сключва договори за дейностите на държавното ловно стопанство;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите и
разрешава отпуските по Кодекса на труда;
5. утвърждава щатното разписание на длъжностите и длъжностните характеристики;
6. командирова със заповед служителите и работниците в страната и чужбина;
7. организира обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите и
работниците;
8. награждава и налага дисциплинарни наказания на служителите и работниците;
9. изготвя и представя за одобряване от органа по чл. 9ж, т.1 годишния счетоводен
отчет;
10. изготвя и представя на органа по чл. 9ж, т.1 годишния доклад за дейността на
държавното ловно стопанство;
11. организира разработването на вътрешните актове за дейността на държавното ловно
стопанство;
12. осъществява сътрудничество с български и международни институции, свързано с
дейността на държавното ловно стопанство;
13. извършва разпореждане с движими вещи, взема решения за бракуване на
дълготрайни материални активи, взема решение и сключва договори за ползване на краткосрочни
кредити след предварително съгласуване с органа по чл. 9ж, т. 1;
14. прави предложения за структурата, длъжностното разписание и средствата за работна
заплата, както и последващи промени в тях;
15. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и финансовата
дисциплина;
16. предлага за одобряване от органа по чл. 9ж, т.1 на вътрешни правила за
организацията на дейността на държавното ловно стопанство;
17. изпълнява и други функции, възложени му с нормативен акт.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на държавното ловно стопанство се
подпомага от заместник-директор. Заместник-директорът изпълнява правомощията по ал. 1, т. 6,
7, 11, 12 и17 по заместване, а в останалите случаи- след изрично оправомощаване за всеки
конкретен случай.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009
г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Министърът на земеделието и храните или
оправомощено от него длъжностно лице със заповед обособява:
1. (изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) дивечовъдните участъци и определя районите им в
границите на държавните горски стопанства;
2. (изм.- ДВ, бр.6 от2009 г.) оградени площи по предложение на лицата, които ги
стопанисват и без да са налице условията по чл. 7, ал. 4.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) В
горски територии, върху които е учредено право на ползване на научни институти и висши
училища, чиято научна и образователна дейност е свързана с горското и ловното стопанство,
могат да се обособят дивечовъдни участъци по реда на чл. 10 и бази за интензивно стопанисване
на дивеча.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 6
от 2009 г.) На територията на един или повече ловностопански райони с общи граници както и на
ключови места за размножаване, сватбуване, токуване, почивка и хранене на дивеча се
обособяват развъдници за периода на действие на ловоустройствените проекти по чл. 13.
(2) (Изм.- ДВ, бр.43 от 2008 г.) Границите на развъдниците се определят с
ловоустройствения проект по предложение на комисиите по ловно стопанство към държавните
горски стопанства.
Чл.13. (Изм.- ДВ, бр.19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)(1) За ловностопанските
райони се изготвят ловностопански планове съгласно наредбата по чл.18, ал.1 от Закона за
горите.
(2) Бонитирането на дивечовите местообитания и таксацията на дивеча се извършва по
реда на наредбата по ал. 1.
(3) Ловностопанските планове се утвърждават от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите след съгласуване със съответните министерства и ведомства.
Раздел II.
Управление на ловното стопанство
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011
г., в сила от 09.04.2011 г.) Министърът на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по
горите контролира:
1. организацията на ловното стопанство;
2. опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча;
3. придобиването и упражняването на правото на лов;
4. провеждането на организиран ловен туризъм;
5. търговията с дивеч и дивечови продукти;
6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) изпълнението на ловностопанските
планове;
7. (изм.- ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) изпълнение на ловностопанските
мероприятия, заложени във финансовите планове на държавните предприятия.
Чл. 15. (1) (Изм.- ДВ, бр.64 от 2007 г., изм.- ДВ, бр.80 от 2009 г.) Създава се Ловен
съвет към Изпълнителната агенция по горите като консултативен орган по организацията на
ловната площ, управлението на ловното стопанство, опазването, възпроизводството,
разселването и ползването на дивеча в национален мащаб.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.,
изм.- ДВ, бр.80 от2009 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите
определя със заповед състава на Ловния съвет.
Чл. 16. (1) (Изм.- ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм.- ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм.- ДВ, бр. 19 от
2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Регионалните дирекции по горите контролират дейностите по чл.
14, т. 2 - 7 в определените им райони на дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.,
изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите със
заповед създава съвети по лова към регионалната дирекция по горите за обсъждане на проблеми
по лова и опазване на дивеча.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
Председател на съвета по лова по ал.2 е директорът на регионалната дирекция по горите и
членове- представители на областната администрация, областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи, районната инспекция по опазване на околната среда и водите, ловните
сдружения и на други заинтересувани организации.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.)
Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Създават се комисии
по ловно стопанство към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства като
консултативни органи по въпроси, свързани с организацията на ловните площи, управлението на
ловното стопанство и стопанисването на дивеча.
(2) (Изм.- ДВ, бр.43 от2008 г.) Директорът на регионалната дирекция по горите
утвърждава със заповед състава на комисията по ал.1, в която се включват представители на
държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, районните инспекции на околната
среда и водите, районните полицейски управления, общинските администрации и на лицата,
стопанисващи дивеча.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Председател на комисията по
ловно стопанство е директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно
стопанство, който при необходимост може да привлича други специалисти и представители на
собствениците на земи и гори.
Чл.19. (Изм.- ДВ, бр.64 от2007 г., изм.- ДВ, бр.80 от2009 г.) Изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по горите издава правилник за организацията и
Върни се назад