Закони и правилници

...

ППЗЛОД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
...

ЗЛОД

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 20 Март 2001г.,
изм. ДВ. бр.77 от9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.79 от16 Август 2002г., изм. ДВ.
бр.88 от4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.108
от29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.64 от7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.43 от29
Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от5 Август 2008г.,
изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ.
бр.80 от9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.73
от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25
Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и
стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с
дивеч и дивечови продукти.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът в Република България е частна държавна
собственост с изключение на случаите, определени с този закон.
(2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.
(3) (Нова- ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът, закупен от лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5,
който се отглежда във ферми и бази за интензивно стопанисване на дивеча, е тяхна собственост,
докато е в оградените площи.
Чл.3. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на
генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси,
обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Опазването на дивеча е основен принцип за организация
на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите
местообитания, екосистеми и процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов.
(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на
дивеча и упражняване на правото на лов.
...